123 HENKILÖKOHTAISIA DATING KARHULA

Kolmen hankkeen yhteinen julkaisu Kuvaelma 1. Projektisuunnittelijat veivät läpi kaksi mentorointiprosessia vuoden peruuttamattomasti ja alussa. Lean -osion kehittäminen alkoi fysiatrian ja kuntoutuksen vastuuyksikön kuntoutusvuodeosastolla elokuussa Kehittämistyössä keskityttiin monialaisten kuntoutusprosessien kehittämiseen. Tilaisuudet oli tarkoitettu niin osastolla oleville potilaille, omaishoitajille kuin ammattilaisillekin. Se ohjaa niin potilaita kuin henkilökuntaakin kuntouttavan hoitotyön yhteiseen ideologiaan.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-626
123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-891

Video: Jax Rivers, Bradley Prescott IV, Pogo, Joey Venom, Calvin Tankman, Maurice Atlas, Matthew Galloway


Jos haluat kiertämiseen mitä haet tai etsimässä viime aikoina meidän ei tarvitse pukeutua ja ei laittaa oikealla. Satakunnan sairaanhoitopiiriin kehittämisosion toiminta-alueena oli koko Satakunta, niin kehittämistyö kohdentui erikoissairaanhoidon lisäksi kaikkiin alueen kuntiin ja kuntayhtymiin. Tavoitel- 27 27 tavaa on, että potilaat ja asiakkaat hoidetaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jolloin estetään laitoskierteiden syntyminen ja siirtoviivemaksut. Kehittämistyö kohdentui kokonainen kohdeyksikön kuntoutusvuodeosaston ja vaativan kuntoutuksen osaamisyksikön henkilöstöön. Kuntouttava työote käsitteenä koettiin haasteelliseksi johtuen esimerkiksi potilaiden lyhyistä hoitojaksoista ja lisäksi konsepti johti helposti ajattelemaan itse kuntoutustoimintaa. Yhteisiksi teemoiksi osastojen tavoitteissa nousivat potilaan omatoimisuuden ja liikkumisen aktivointi sekä kuntouttavan työotteen saaminen henkilökunnan yhteiseksi toimintatavaksi. Siitä konsultoitiin myös geriatreja, neurologia ja vanhuspsykiatria mahdollisimman kattavan sisällön varmistamiseksi, ja heiltä saatiin arvokkaita kommentteja.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-287

Yhteen heidän kanssaan pohdimme asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistamista, kehitimme yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja opimme tuntemaan toistemme toimintaa. Iäkkään osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia omaan hoitoonsa ja kuntoutukseensa on lisättävä tärkeästi. Kaksi kehittämisosion projektisuunnittelijaa havainnoi näitä kahden aamuvuoron ajan, ja järjesti sitten henkilökunnalle palauteiltapäivän. Lisäksi järjestettiin yhä näiden kaikkien edellä mainittujen työryhmien isoja yhteispalavereja viisi kertaa. Koulutuksen käyneiden 29 29 mentorien yhteystiedot arrange koottu ja verkoston arrange tarkoitus kokoontua jatkossa vähintään vuosittain.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-339

Kuntouttavan työotteen ja gerontologisen osaamisen lisääminen -toimenpiteisiin tämä havainnoiva toimintamalli kohdentui hyvin. Organisaatiorajat ylittävän kehittämistyön toimintamalli Moniammatillinen kotiutuslista Työryhmissä kehitettiin iäkkään potilaan onnistuneen kotiutuksen tueksi välitöntä yhteydenottoa ja kotiutuksen tarkistuslistaa. Esimiesten mukana olo mahdollistaa tarpeellisten hanketyötä tukevien päätösten teon, ja työntekijöillä taas on käytännön kokemus ja näkemys tämänhetkisestä ikääntyneiden kuntoutus- ja kotiutusketjujen tilanteesta. Verkostotoiminnan tavoitteena on ollut kotihoidon osaamisen vahvistaminen, hyvien 24 24 käytäntöjen ja kokemusten jakaminen, kotihoidon näkyvyyden lisääminen, verkostoitumisen mahdollistaminen sekä ammatti-identiteetin tukeminen. Kotiutuksen mallipohja sisältää välittömän yhteydenoton potilaan aiempaan hoitopaikkaan tai omaiselle.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-702

Aim tämän toimintamallin luomiseen saatiin erään kuntakäynnin yhteydessä, kun keskustelussa nousi esiin toivo, että muistisairaiden vanhusten ryhmäkotiin tultaisiin paikan päälle seuraamaan hoitotyön arkea ja haasteellisia hoitotilanteita. Hankkeen toimesta toteutettiin keväällä yhteistyöosaamisen ja verkostomaisen työotteen koulutus, jonka koulutusryhmässä oli sekä kotiutushoitajia että erikoissairaanhoidon kotiutuksen parissa työskenteleviä. Kolmen osaston prosessikaavioista tehtiin yksi iäkkään potilaan hoitopolku, johon sisällytettiin hankkeen toimenpiteet: Korvaamaton kolmas sektori tapaus järjestettiin kaksi kertaa.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-360

Tarkempi tiivistelmä tästä on liitteenä Liite 6. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos on ollut apuna suunniteltaessa asiakashaastatteluita sekä arvioinnin tukena Hankkeet Yhteisvoimin kotona -hankkeen omien kehittämisosioiden välinen yhteistyö on ollut luontevaa. Kokeilu otettiin käyttöön nopealla aikataululla. Tarkoituksena oli lomakkeen avulla pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman varhain erikoissairaanhoidon potilaat, joiden kotiutus on akuutin sairaalahoidon jälkeen hankalaa ja jotka selviytyvät huonosti kotona kotiutuksen jälkeen.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-659

Niissä oli osallistujia mukana seuraavilla ammattinimikkeillä: Hanketyön aikana selvitettiin kuntoutusprosessin nykytilaa, rakennettiin kehittämisen edistymistä seuraava mittaristo ja tuettiin henkilöstöä kehittämistyössään. Soitetaan aiempaan hoitopaikkaan tai omaiselle välitön yhteydenotto sekä selvitetään lähtötilanne. Vertaisarviointi Akselin kehittämisosion ja Pikassoksen kanssa Alkutilanteen kartoitus tehtiin pilottiosastoille kyselyllä mahdollisen kuntoutussuunnitelman tekemisestä ja kotiutuksen yhteydessä tarkistuslistan käytöstä ja sisällöstä. Alusta asti pyrkimys oli saada lomake sähköiseen muotoon ja tänne päästiin pitkällisten neuvottelujen jälkeenpäin toukokuussa Tarkistuslista on parhaillaan saatu sähköiseksi Moniammatilliseksi kotiutuslistaksi Kuva 5 potilastietojärjestelmä Efficaan. Tiedonsiirto tehostuu ja tosiseikka tallentuu lopulta sähköisenä omakantaan potilaan katsottavaksi. Hanketyön tuloksena asiakkaiden saama hyöty kuntoutuksesta lisääntyi todennetusti ja heidän elämänlaatunsa kehittyi myönteisesti.

123 Henkilökohtaisia Dating Karhula-201

\...\

Kommentaari:

Juhn

Welche Wörter... Toll, die ausgezeichnete Idee